Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een vestiging van Stay Fit With Monty en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Stay Fit With Monty (hierna te noemen “de deelnemer”).
 • Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

ARTIKEL 2: AANMELDING

 • Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 • Een lidmaatschap bij Stay Fit With Monty zal altijd op de 1e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van 1 maand met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand.
 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
 • Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,00, zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
 • Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot Stay Fit With Monty worden geweigerd. Stay Fit With Monty is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 • Stay Fit With Monty behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 5, lid 1.

ARTIKEL 4: TRAININGSTIJDEN

 • Stay Fit With Monty behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 • Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Stay Fit With Monty, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 • Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Stay Fit With Monty gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

ARTIKEL 5: BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 • De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Stay Fit With Monty.
 • Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de 1e van iedere kalendermaand, met inachtneming van art. 3, lid 1.
 • De opzegtermijn bedraagt 1 hele kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
 • Stay Fit With Monty behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

ARTIKEL 6: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 • Stay Fit With Monty aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 • Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of personal training bij Stay Fit With Monty, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • Stay Fit With Monty aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
 • De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 • Tevens zal de deelnemer Stay Fit With Monty vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

ARTIKEL 7: HUISREGELS

 • De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Stay Fit With Monty -vestiging en hiernaar te handelen.
 • De algemene voorwaarden en de huisregels van Stay Fit With Monty -vestiging staan op de website van Stay Fit With Monty

ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS

 • Stay Fit With Monty verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Stay Fit With Monty kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Stay Fit With Monty door middel van een schriftelijke kennisgeving.
 • De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Stay Fit With Monty zijn opgenomen. Stay Fit With Monty en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 • De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

ARTIKEL 9: RECHTSTOEPASSING

 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Stay Fit With Monty aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Stay Fit With Monty, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Stay Fit With Monty -vestiging is gevestigd.
 • Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Stay Fit With Monty te accepteren.